El multipanell dels ODS als municipis de Catalunya

Disseny: Concepte: 

Mapes ODS1

Column

Renda Familiar Disponible Bruta per habitant
(2021 - provisional)
Elaboració pròpia sobre dades de l’IDESCAT (2021)